Laatste daktent modellen in de verkoop. Wees er op tijd bij! OP = OP
Laatste modellen!
Will A Rooftop Tent Fit On My Car

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Fjordsen B.V.. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze organisatie, website, webwinkel en andere diensten. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op u persoonlijke wensen en behoeften. Fjordsen B.V. gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u altijd op www.fjordsen.com. Fjordsen B.V. raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Algemeen

Fjordsen B.V. verzamelt, verwerkt en deelt alleen persoonsgegevens die een direct noodzakelijk doel dienen voor een goede en gestructureerde bedrijfsvoering. Bij gebruik van onze producten en diensten kan Fjordsen B.V. informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een offerte of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites en andere diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Fjordsen B.V. verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de organisatie, website, webwinkel en andere diensten.

Fjordsen B.V. maakt daarnaast gebruik van diensten van derden, zoals logistieke partners, Kiyoh (product/service beoordeling) en links op onze website zoals Youtube. Hoewel deze partners/websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze partijen. Voor hun privacybeleid verwijzen wij door naar deze organisaties.

Graag benadrukken wij dat wij als organisatie geen bijzondere, gevoelige of risicovolle persoonsgegevens verzamelen en het delen van informatie alleen bedrijfsmatig doeleinden dient. Met de betreffende organisaties zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Fjordsen B.V. verkoopt ook geen informatie van klanten en gebruikers van onze diensten aan derden.

 

Verwerking door Fjordsen B.V.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Fjordsen B.V. (hierna: “Fjordsen”) en aan haar gelieerde (dochter)ondernemingen. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij Fjordsen.

Fjordsen B.V., Veem 3, 6909 Babberich, KvK nummer 76670317.

 

Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan sales@fjordsen.com. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken/ verwerken van uw persoonsgegevens, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

 

Persoonsgegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten, abonnees op onze nieuwsbrieven, en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals evenementen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken. Wilt u een offerte ontvangen, een contactformulier invullen, een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Een locatie kan noodzakelijk zijn in verband met de levering. Voor het afhandelen van geplaatste order- en serviceverzoeken moeten wij echter over meer informatie beschikken. Een overzicht van de gewenste informatie kunt u opvragen via sales@fjordsen.com

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:

 • Invullen contactformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw interesse.
 • Het aanvragen van informatie of producten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of offertes): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Het aanmaken van een account op een (mobiele) website: Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Verder worden (persoons)gegevens en informatie verwerkt waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

 

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; i. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.

Een overzicht van de bewaarde gegevens, het doel en de bewaartermijn kunt u opvragen via sales@fjordsen.com

 

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

De verrijking van de klantgegevens heeft hoofdzakelijk tot doel om beter in te kunnen spelen op de klantwensen, dan wel ons advertentiebeleid beter aan te laten sluiten bij de wensen die u als unieke consument heeft.

Wanneer u bij één van onze websites een contactformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door u ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens als uw geslacht en postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel.

Daarnaast kunnen wij klantgegevens die u aan ons heeft doorgegeven combineren met informatie over het gebruik van onze websites. Dit werkt als volgt: via de e-mail nieuwsbrief wordt uw klantnummer (in ons systeem) gekoppeld aan het unieke nummer van de cookie. Wij kunnen daarbij uw geslacht en postcode toevoegen aan uw cookieprofiel, en de interesses afgeleid uit uw websitegebruik toevoegen aan uw klantgegevens.

Tot slot kan informatie uit externe bronnen worden toegevoegd aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden.

Indien u bezwaar hebt tegen het combineren van uw persoonsgegevens kunt u dit melden via sales@fjordsen.com.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Fjordsen verzamelt/beheert verstrekte informatie alleen voor bedrijfsdoeleinden. Derhalve worden de door u verstrekte gegevens niet verkocht/verstrekt aan derden. Uitzondering hierop zijn:

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met dochterondernemingen en combineren met door deze onderdelen verwerkte gegevens. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit hier melden.

Voor een goede bedrijfsvoering kan het noodzakelijk om uw gegevens uit te wisselen met derden, zoals logistieke ondernemingen voor het bezorgen van de producten of organisaties ter ondersteuning van de customer support. Een overzicht van deze organisaties kunt u opvragen via sales@fjordsen.com.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen toesturen over producten en diensten. Vanzelfsprekend kan deze toestemming door betrokkenen te allen tijde weer worden ingetrokken.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Voorts kunnen de gegevens worden gebruikt t.b.v. de afhandeling van eventuele klachten, het uitvoeren van een klantwaarderingsonderzoek en het informeren over de voortgang van het project en projectgerelateerde nieuwsfeiten.

 

Niet aan bedrijfsvoering gerelateerde gegevens

Naast de hierboven beschreven en genoemde gegevens ontvangen en bewaren wij nog specifieke informatie, zoals bijvoorbeeld sollicitatiebrieven/cv’s. Afhankelijk van deze gegevens en het doel waarmee deze verzameld zijn, worden deze documenten niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website optimaal te laten functioneren en inzichten te genereren. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, verbeteren we onze communicatie en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Graag verwijzen wij u voor een uitgebreidere uitleg door naar ons sales@fjordsen.com.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts). Voor een veilige en rechtmatige verwerking zijn daarnaast de gegevens afgeschermd en alleen toegankelijk voor die medewerkers die beroepsmatig een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik en de verwerking van deze gegevens.

Naast dat wij alles in het werk stellen om datalekken/hacken te voorkomen hebben wij interne procedures om snel en effectief in te kunnen grijpen. Zo wordt deze, naast een interne registratie, conform de verplichtingen in de AVG gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de betreffende personen binnen 24 uur na constatering. De leidende toezichthouder in deze voor Fjordsen is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Specifieke rechten voor consumenten.

Volgens de nieuwe AVG heeft de consument recht op transparantie (inzage in zijn/haar persoonsgegevens), om vergeten te worden (zijn/haar gegevens te laten verwijderen) en op dataportabiliteit (het opvragen en meenemen van gegevens naar een andere organisatie). Uitzonderingen hierbij worden gemaakt voor financiële gegevens, waarbij wettelijke voorschriften zijn over het bewaren en verwerken van deze gegevens. Klanten kunnen schriftelijk contact opnemen met Fjordsen om hun gegevens in te zien, te corrigeren dan wel te laten verwijderen. Indien van toepassing (en zonder tegenbericht van de klant) worden derden waarmee de persoonsgegevens gedeeld zijn ook van deze verzoeken op de hoogte gesteld.

Het recht van consumenten om zich te verzetten tegen automatische besluitvorming en het recht om zich te verzetten tegen direct marketing en profiling is (momenteel) niet van toepassing op de organisatie. Indien dit verandert zal de klant hiervoor eerst schriftelijk om toestemming worden gevraagd.

Gegevens aanpassen, inzien, verwijderen, etc

Aanpassen, inzien, wijzigen van gegevens kan alleen schriftelijk worden gedaan. Stuur hiervoor een e-mail aan sales@fjordsen.com o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens”.

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Afwijzen verzoeken

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat zich richt op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving). Daarnaast kunnen wij uw verzoek opschorten in verband met lopende procedures, bijvoorbeeld omdat de door u verstrekte gegevens nodig zijn voor de bezorging van bestelde producten.

Wijzigen van het Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2021.